รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 24นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์   
101แก่งนาจารย์วิทยาคมนายบรรจง วันทา   
102เมืองกาฬสินธุ์นายธีระ ลูกอินทร์ 043811678 
103เมืองเหนือวิทยาคมว่าที่ร้อยตรีพัฒนา อนนทสีหา 043815802 
104หนองสอวิทยาคมนายวิรสิทธิ์ พินธุนิบาตร 0438601413 
105เหล่านาแกวิทยานุสรณ์นายถาวร แสนพันดร 043813700 
106อนุกูลนารีนายสุรปรีชา ลาภบุญเรือง 043811271 
107กมลาไสยนายเอกรักษ์ สารปรัง 043899037 
108โคกศรีเมืองนายอุดม กัสมัง 043831055 
109ดอนไทรงามพิทยาคม  043848989 
110ธัญญาพัฒนวิทย์นายตรี ภูวิโคตรธนกุล 043830296 
111ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารนางสาวทศพร ทักษิมา 043854156 
112ร่องคำนายเทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล 043897030 
113สามชัยนายภูมิศักดิ์ แสนกันยา 043818138 
114จำปาหลวงวิทยาคมนายอดุลยศักดิ์ ศรีปัญญา 057468743 
115ดอนจานวิทยาคมนายนิคม วิชัยโย 043814209 
116นามะเขือพัฒนาศึกษานายธวัช เพ็งสลุง 043814019 
117โนนศิลาพิทยาคมนายวิเชียร ด่านขุนทด 043890313 
118สหัสขันธ์ศึกษานายมานิต วรสิทธิกร 043871100 
201โนนสูงพิทยาคมนายอานนท์ นนทวัน 043840089 
202เขาพระนอนวิทยาคมนางสาวกนกพร คำโสภา 043813895 
203วังมนวิทยาคมนายเด่นจิตธีระพันธ์ จันทะมูล   
204ท่าคันโทวิทยาคารนายเวียงชัย ราชฤทธิ์ 043877036 
205ดงกลางพัฒนศึกษานายพานิชย์ ศรีหาเสนา 043813923 
206ห้วยเม็กวิทยาคมนายพูลศักดิ์ เสนฤทธิ์ 043889016 
207หัวหินวัฒนาลัยนายรัฐดินันท์ ศิลาจันทร์ 043813550 
208วังลิ้นฟ้าวิทยาคมนายรณกฤต กุมสินธ์ 043813551 
209คำเจริญวิทยาคมนายประกาย ภูขมัง 043889010 
210หนองกุงศรีวิทยาคารนายวรุตม์ เขจรสัตย์ 043881026 
211หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์นายธวัชชัย สำราญวงศ์ 043894220 
212มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์นายธนัฐ มาตชรา 043840238 
213เหล่ากลางวิทยาคมนายสาโรช จันทรบุตร 043840114 
214ไตรรัตน์วิทยาคมนายมาโนช ภูคงกิ่ง 043815002 
215ฆ้องชัยวิทยาคมนางรติกรณ์ แสบงบาล 043854202 
301กุฉินารายณ์นายประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน 043851366 
302สามขาสว่างวิทย์นายธนเทพ วิเศษสอน 043814049 
303โนนคำวิทยานายพิสิทธิ์ศักดิ์ สุขชารี 043890051 
304นาไคร้พิทยาสรรพ์นางรดา ฉายผาด 043852002 
305เขาวงพิทยาคารนายกนก ยนต์ชัย 043859085 
306พุทโธภาวนาประชาสรรค์  043852385 
307กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์นางทวีภรณ์ วรชิน 043859127 
308บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฎ์พัฒนานายเผดิมชัย ศรีโท 043840237 
309บ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมป์)นายชูชัย ประทุมขันธ์ 043817248 
310พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์นายสมเกียรติ คุ้มนายอ 043834277 
311ห้วยผึ้งพิทยานายกลวัชร วังสะอาด 043869036 
312บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์นายอิสรพล ปิ่นขจร 043814034 
313ประชารัฐพัฒนาศึกษานายสุพัฒน์ บุตรดีภักดิ์ 043861509 
314ผาเสวยรังสรรค์นายนิพนธ์ ชนาสิทธิ์   
315แก้วเสด็จพิทยาคมนางกุสุมาวดี พลเรืองทอง 043862250 
316สมเด็จพิทยาคมนายวิรัติ โสไธสง 043861137 
317มหาไชยพิทยาคมนายประโมกข์ ดุลนีย์ 043814313 
318นามนพิทยาคมนายอัคเรศ ป้องกัน 043867046 
319มอสวนขิงพิทยาสรรพ์นายชินกรณ์ แก้วรักษา 043860262 
320คำม่วงนางจารุวรรณ รัตนมาลี 043879050 
321ยางตลาดวิทยาคาร    
322กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์