ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายปัณณทัต มาตย์นอกอนุกูลนารีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำม