ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายฐานันดร์ คุณโนนยางดอนไทรงามพิทยาคมลาออกจากราชการ 
2นางจิราพร สหัสทัศน์สามขาสว่างวิทย์ลาออกจากราชการ 
3นางสาวจุไลรัตน์ ผจงศิลป์คำเจริญวิทยาคมลาออกจากราชการ 
4นายสุวันชัย ภารพิบูลย์สหัสขันธ์ศึกษาลาออกจากราชการ 
5นางสาวนิภาพร กันยาวงค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 24ลาออกจากราชการ 
6นางสาววิรากานต์ บุตรพรมร่องคำลาออกจากราชการ 
7นายวิทยา เอื้อการอนุกูลนารีลาออกจากราชการ 
8นางสุพัตรา ภูนาวังโนนสูงพิทยาคมลาออกจากราชการ 
9นางอรัญญา กั้วพูลสมเด็จพิทยาคมลาออกจากราชการ 
10นางศิริมา ดอนแสงสมเด็จพิทยาคมลาออกจากราชการ 
11นายวิสุทธิ์ อินทะบ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมป์)ลาออกจากราชการ 
12นางนรีรัตน์ แสงพันธ์อนุกูลนารีลาออกจากราชการ 
13นายบันลือ ยุบลมาตย์อนุกูลนารีลาออกจากราชการ 
14นางอมีนา มัสแหละร่องคำลาออกจากราชการ