ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายเชิดชัย ภูเต้าทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 24ลาออกจากราชการ 
2นายวิทยา ปัญโญบ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมป์)ลาออกจากราชการ 
3นางรัตนาพร วิไลเพชรสมเด็จพิทยาคมลาออกจากราชการ 
4นางปริณทร ดอนเงินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 24ลาออกจากราชการ 
5นางนิตยา ยะมะหารบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนาโรงเรียนบ้านม่วงกุล สพป.กาฬสินธุ์ เขต3
6นางชลดา บุญทจันทร์ประชารัฐพัฒนาศึกษาโรงเรียนกุดปลาค้าวราศฎร์บุรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
7นางสาวมุกดาวรรณ เหล่านายอประชารัฐพัฒนาศึกษาโรงเรียนบ้านม่วงกุล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
8นางพิมพ์นิภา เศรษฐจันทร์ดอนจานวิทยาคมร.ร.กมฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม.24
9นายวีระยุทธ มณีโคตรสมเด็จพิทยาคมร.รงกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม.24
10นางพิมพ์ลภัส มณีพันธุ์ห้วยเม็กวิทยาคมร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร สพม.24
11นางสาวจารุวรรณ ภูนาคำหนองกุงศรีวิทยาคารร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร สพม.24
12นายคมกริช ภูคงกิ่งโนนศิลาพิทยาคมร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร สพม.24
13นายพัลลภ ฤทธิมารสามชัยร.ร.กุมภวาปี สพม.20