ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวศิริพร แก้วอาษาสามชัยโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
2นายเถลิงศักดิ์ อรรคคำนามะเขือพัฒนาศึกษาโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
3นางกัญญาภัทร ปรีดีดอนจานวิทยาคมขาดไปสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
4นางละเอียด พิพัฒน์นามะเขือพัฒนาศึกษาโรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1