ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายอโศก หอมหวลกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ถึงแก่กรรม 
2นางสาวชญานี อาจวิชัยร่องคำรร.คำชะอีวิทยาคาร สพม.22
3นางสุจิตรา ธนูทองท่าคันโทวิทยาคารรร.กุมภวาปี สพม.20
4นางศรัณย์รัตน์ ศรีสวัสดิ์นามะเขือพัฒนาศึกษาร.ร.วังสามหมอวิทยาคาร สพม20
5นางเรไรรัตน์ ดาวศรีอนุกูลนารีร.ร.นางัวราษฎร์รังสรรค์ สพม.22
6นางสาวอาริสา ผิวขำสมเด็จพิทยาคมร.ร.ธาตุพนม สพม.22
7นางสุริษา บุญชูโคกศรีเมืองร.ร.หนองกุงไทยวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
8นายพงศกร จันทะเป้มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ร.ร.หนองซุมแสง สพป.กาฬสืนธุ์ เขต 2
9นางสาวสุจิตรา ภูผาดาวหนองกุงศรีวิทยาคารร.ร.ห้วยเตยวิทยา สพป.กาฬสืนธุ์ เขต 2
10นางณกมลชน ศรีบุตตะบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ร.ร.เย็มสยามวิทยา สพป.กาฬสืนธุ์ เขต 3
11นางสาวจิราวรรณ ผกาเชิดพุทโธภาวนาประชาสรรค์สมุทรสงคราม สพม