ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายอานนท์ ชุ่มมณีสมเด็จพิทยาคมถึงแก่กรรม 
2นายบุญอุ้ม พันธุ์คุ้มเก่าเขาวงพิทยาคารถึงแก่กรรม 
3นางวรลักษณ์ โอภากาศสหัสขันธ์ศึกษาลาออกจากราชการ 
4นายยิ่งยศ ผลภิญโญสมเด็จพิทยาคมลาออกจากราชการ 
5นางสาววราพร จอมคำสิงห์ดอนไทรงามพิทยาคมให้ออกจากราชการ 
6นางปิยพร สุจิตตกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 24พ้นจากตำแหน่ง 
7นางดวงใจ จำปาทองกมลาไสยสพม.26 สพม.26
8นายคำปุ่น ภูเงินหนองกุงศรีวิทยาคารโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม.24
9นายพรชัย พรหมพินิจโคกศรีเมืองถึงแก่กรรม