ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายยศพล นามศรีหนองกุงศรีวิทยาคารลาออกจากราชการ 
2นายสมคิด มะธิปะโนแก่งนาจารย์วิทยาคมลาออกจากราชการ 
3นายยิ่งสรรพ์ จำเริญไกรร่องคำถึงแก่กรรม 
4นายไพนิต คนขาวพุทโธภาวนาประชาสรรค์ถึงแก่กรรม