ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสุจินต์ วิชัยวงศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 24เกษียณอายุราชการ2561 
2นางกุสุมาลย์ ถินอภัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 24เกษียณอายุราชการ2561 
3นายกุลธวัช จันทร์ประทักษ์หนองกุงศรีวิทยาคารเกษียณอายุราชการ2561 
4นายชาญชัย ตัณฑสิทธิ์ไตรรัตน์วิทยาคมเกษียณอายุราชการ2561 
5นายจุดหมาย อารมณ์สวะเขาวงพิทยาคารเกษียณอายุราชการ2561 
6นายฐานัน พิมพ์สินเขาวงพิทยาคารเกษียณอายุราชการ2561 
7นายสมเกียรติ ลาภบุญเรืองห้วยเม็กวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2561 
8นายผจญ พิมพ์ประสงค์ดอนจานวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2561 
9นายอรุณ วรรณทองบ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมป์)เกษียณอายุราชการ2561 
10นางคงขวัญ ไสยนิตย์กมลาไสยเกษียณอายุราชการ2561 
11นางดาวเรือง กมลชัยกมลาไสยเกษียณอายุราชการ2561 
12นางสาวถนอมจิต คงพูลเพิ่มกมลาไสยเกษียณอายุราชการ2561 
13นายสำเริง อุดรบูรณ์กมลาไสยเกษียณอายุราชการ2561 
14นายวัชรา ยลวงศ์กมลาไสยเกษียณอายุราชการ2561 
15นางพรทิพย์ อนุแสนกมลาไสยเกษียณอายุราชการ2561 
16นายมนูญ จงสมชัยกมลาไสยเกษียณอายุราชการ2561 
17นางณิชาภา สระบงกชกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์เกษียณอายุราชการ2561 
18นางเพ็ญนี กุลชาติกุฉินารายณ์เกษียณอายุราชการ2561 
19นางวันทนีย์ หมวดเมืองกุฉินารายณ์เกษียณอายุราชการ2561 
20นายรัชชพงษ์ ตาลวงษ์กุฉินารายณ์เกษียณอายุราชการ2561 
21นางรัชนีวัลย์ คงมั่นกุฉินารายณ์เกษียณอายุราชการ2561 
22นายสุทธิศักดิ์ ศรีนวลเขาวงพิทยาคารเกษียณอายุราชการ2561 
23นายประยูร ภูมิไชยโชติเขาวงพิทยาคารเกษียณอายุราชการ2561 
24นางเทียมจันทร์ บรรยงเขาวงพิทยาคารเกษียณอายุราชการ2561 
25นางทองหลาง เหล่าลาภะคำเจริญวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2561 
26นายชัยวิรัตน์ สวัสดิภาพคำเจริญวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2561 
27นายกิตติทัต ไชยบุญโคกศรีเมืองเกษียณอายุราชการ2561 
28ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ คำทองโคกศรีเมืองเกษียณอายุราชการ2561 
29นายปองพัฒน์ กิตชัยดอนจานวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2561 
30นางวิราวัณย์ พันธุขันธ์ท่าคันโทวิทยาคารเกษียณอายุราชการ2561 
31นางสาวพันทอง เหลาแหลมบ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมป์)เกษียณอายุราชการ2561 
32นางลำยอง สกุลซ้งบ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมป์)เกษียณอายุราชการ2561 
33นายตาลจิต วิเศษศรีพุทโธภาวนาประชาสรรค์เกษียณอายุราชการ2561 
34นายวรวิทย์ อะสุรินทร์ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารเกษียณอายุราชการ2561 
35จ.ส.ต.ถวัลย์ จันทะรังมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์เกษียณอายุราชการ2561 
36นางกาญจนา เรืองฤทธิ์กูลเมืองกาฬสินธุ์เกษียณอายุราชการ2561 
37นางพิณทอง สุขเกษมเมืองกาฬสินธุ์เกษียณอายุราชการ2561 
38นางเสาวณีย์ ธรรมสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์เกษียณอายุราชการ2561 
39นางอุบลรัตน์ ภูปรางค์เมืองกาฬสินธุ์เกษียณอายุราชการ2561 
40นายพจน์ วงศ์กมลาไสยร่องคำเกษียณอายุราชการ2561 
41นายประพันธ์ ภูมิสิทธิ์ร่องคำเกษียณอายุราชการ2561 
42นางพิกุล มณีแผลงร่องคำเกษียณอายุราชการ2561 
43นางนงนุช มีตาสมเด็จพิทยาคมเกษียณอายุราชการ2561 
44นางจิราภรณ์ ศรีวรสารสมเด็จพิทยาคมเกษียณอายุราชการ2561 
45นายปรีชา ปุรีศรีสมเด็จพิทยาคมเกษียณอายุราชการ2561 
46นางณิชมน จิตตยะโสธรสหัสขันธ์ศึกษาเกษียณอายุราชการ2561 
47นางสมมาศ วังซ้ายสหัสขันธ์ศึกษาเกษียณอายุราชการ2561 
48นางละมุล ศรีปัญญาสหัสขันธ์ศึกษาเกษียณอายุราชการ2561 
49นางบุญล้อม ภูขามคมหนองกุงศรีวิทยาคารเกษียณอายุราชการ2561 
50นางทองเพชร ศักดิ์คำดวงหนองกุงศรีวิทยาคารเกษียณอายุราชการ2561 
51นายสมัย อาจสงครามหนองกุงศรีวิทยาคารเกษียณอายุราชการ2561 
52นายโพยม โพนไพรสันต์ห้วยผึ้งพิทยาเกษียณอายุราชการ2561 
53นางปาริฉัตร ชมภูเพชรห้วยผึ้งพิทยาเกษียณอายุราชการ2561 
54นายสุรศักดิ์ โชติจำลองห้วยเม็กวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2561 
55นายทรงศักดิ์ ภูเก้าแก้วห้วยเม็กวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2561 
56นายปัญญา เถาว์ชาลีเหล่ากลางวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2561 
57นายสนอง พละรังสีเหล่ากลางวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2561 
58นายศรีบุญเรือง เฉลิมแสนเหล่ากลางวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2561 
59นางอนงค์นาฎ บุญเพิ่มอนุกูลนารีเกษียณอายุราชการ2561 
60นางสุพัตรา บุญเขื่องอนุกูลนารีเกษียณอายุราชการ2561 
61นางจงศิริ พัฒนสระคูอนุกูลนารีเกษียณอายุราชการ2561 
62นางนงเยาว์ ธรรมวงศาอนุกูลนารีเกษียณอายุราชการ2561 
63นายชำนาญ กิตติจารุภักดีอนุกูลนารีเกษียณอายุราชการ2561 
64นางศรีมาลา จตุพรอนุกูลนารีเกษียณอายุราชการ2561 
65นางรัชนีพร ดอนสมจิตรอนุกูลนารีเกษียณอายุราชการ2561 
66นางมัลลีรัตน์ กาญจันดาอนุกูลนารีเกษียณอายุราชการ2561 
67นายยุทธศักดิ์ อิ่มพันธุ์หนองสอวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2561 
68นายบุญล้อม ภูนิคมห้วยเม็กวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2561 
69นายชู ทวีวงษ์หัวหินวัฒนาลัยเกษียณอายุราชการ2561 
70นายจำรอง แซ่ฝ้ายดอนจานวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2561 
71นายภราดร โพธิ์แท่นหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ถึงแก่กรรม 
72นางจิรัฐติกาล โยธารินทร์บ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมป์)ให้ออกจากราชการ