ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสมควร เหมนวลโคกศรีเมืองโรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม สพป.กส 1
2นายพลากร พงษ์ศักดิ์ดงกลางพัฒนศึกษารร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม.เขต 20
3นางรุ่งนภา สอนสกุลเมืองกาฬสินธุ์รร.ตาดทองพิทยาคม สพท.เขต 20
4นางสาวหทัยนุช อิ่มชมชื่นโนนศิลาพิทยาคมรร.ดงง่ามนางาม สพป.อุดรธานี เขต 2
5นางกรรณิการ์ ศรีกุดตามัธยมภูฮังพัฒนวิทย์รร.โคกเครือวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
6นางปิยรัตน์ วันทาอนุกูลนารีรร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม.24
7นางสาวนุชรี สุริสารวังลิ้นฟ้าวิทยาคมรร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม.24
8นางสุจิตรา ศรีบุญลือมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์รร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม.24