ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายนิคม วงศ์ชัยนันท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 24เกษียณอายุ 
2นายสำลี พะนุพะนันเมืองเหนือวิทยาคมเกษียณอายุ 
3นายทรงฤทธิ์ ภูมีแก้ววังมนวิทยาคมเกษียณอายุ 
4นายบุญเลิง นันทเพ็ชรดอนไทรงามพิทยาคมเกษียณอายุ 
5นายเพ็ง สายศักดิ์ดาสหัสขันธ์ศึกษาเกษียณอายุ 
6นายบรรเทิง พุทธวงศ์หนองกุงศรีวิทยาคารเกษียณอายุ 
7นายประดิษฐ์ กุโรรัตน์หนองกุงศรีวิทยาคารเกษียณอายุ 
8นายสมัย ศุภชารีกมลาไสยเกษียณอายุ 
9นายรชต ภูพานเพชรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 24เกษียณอายุ 
10นายสมชัย ชูศรีนาคสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 24เกษียณอายุ 
11นายบุญเรือง สีลาพันธ์เมืองเหนือวิทยาคมเกษียณอายุ 
12นายวุฒิศักดิ์ นนทะแสนฆ้องชัยวิทยาคมเกษียณอายุ 
13นายเผดิมชัย ศรีโทบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฎ์พัฒนาเกษียณอายุ 
14นายอุดม กัสมังโคกศรีเมืองเกษียณอายุ 
15นายไพโรจน์ โตทัยยะมหาไชยพิทยาคมเกษียณอายุ 
16นางจำเนียร บุญมาหนองสอวิทยาคมเกษียณอายุ 
17นายมงคล ศรีสถิตย์โนนสูงพิทยาคมเกษียณอายุ 
18นายลิขิต จุลสอนโนนสูงพิทยาคมเกษียณอายุ 
19นายอุทัย น้อยตาแสงไตรรัตน์วิทยาคมเกษียณอายุ 
20นายจิตติ มีสุขเหล่ากลางวิทยาคมเกษียณอายุ 
21นางสวาง นาเทวาฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารเกษียณอายุ 
22นางสมบูรณ์ ทิ้งแสนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารเกษียณอายุ 
23นางอุเทนศิลป์ อุทโทนาไคร้พิทยาสรรพ์เกษียณอายุ 
24นายวิโรจน์ พิพัฒน์ยานนนาไคร้พิทยาสรรพ์เกษียณอายุ 
25นายกลวัชร วังสะอาดห้วยผึ้งพิทยาเกษียณอายุ 
26นายวิรัตน์ บุษบงค์ห้วยผึ้งพิทยาเกษียณอายุ 
27นายสมหมาย ไพหนูศรีห้วยผึ้งพิทยาเกษียณอายุ 
28นายบุญโฮม บุญรัตน์ห้วยผึ้งพิทยาเกษียณอายุ 
29นางสุมนา มุกดาใสห้วยผึ้งพิทยาเกษียณอายุ 
30นางสมคิด คุ้มหินลาดบ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมป์)เกษียณอายุ 
31นางนิวาวรรณ ศรีประไหมบ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมป์)เกษียณอายุ 
32นายอนุวัตร สายประสาทสามชัยเกษียณอายุ 
33นางนพพร ศรีมงคลท่าคันโทวิทยาคารเกษียณอายุ 
34นายปราโมทย์ ตรีเหราห้วยเม็กวิทยาคมเกษียณอายุ 
35นายมานิต วรสิทธิกรสหัสขันธ์ศึกษาเกษียณอายุ 
36นางเบญจมาศ อรรถเนติกุลสหัสขันธ์ศึกษาเกษียณอายุ 
37นางนิกร ชมภูจักรสหัสขันธ์ศึกษาเกษียณอายุ 
38นางฉลวย อาลัยเขาวงพิทยาคารเกษียณอายุ 
39นายประพันพงษ์ สิทธิเพ็งเขาวงพิทยาคารเกษียณอายุ 
40นางสาวยุพาภรณ์ พิมพะสอนอนุกูลนารีเกษียณอายุ 
41นางรำไพ ภูสีเหลื่อมอนุกูลนารีเกษียณอายุ 
42นางจันทร์ลดา วันชูเพลาอนุกูลนารีเกษียณอายุ 
43นายสุรเดช พัฒนสระคูอนุกูลนารีเกษียณอายุ 
44นางไพรวรรณ์ เครือวรรณอนุกูลนารีเกษียณอายุ 
45นางวัชราภรณ์ ศิริเวินเขาวงพิทยาคารเกษียณอายุ 
46นายศรีนคร วรชินเขาวงพิทยาคารเกษียณอายุ 
47นางนงลักษณ์ ฤทธิ์สยองเขาวงพิทยาคารเกษียณอายุ 
48นายจำเริญ หนองห้างกุฉินารายณ์เกษียณอายุ 
49นางเสาวรัตน์ อุดรพิมพ์กุฉินารายณ์เกษียณอายุ 
50นางอรดี เบญจประยูรกุฉินารายณ์เกษียณอายุ 
51นายจิระ จิตจักรกุฉินารายณ์เกษียณอายุ 
52นางศิริวรรณ นัยปราโมทย์เมืองกาฬสินธุ์เกษียณอายุ 
53นางประดับศรี ศรีสุภักดิ์เมืองกาฬสินธุ์เกษียณอายุ 
54นายวีระยุทธ มงคลสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์เกษียณอายุ 
55นางภัชชา ภักดีย่องเมืองกาฬสินธุ์เกษียณอายุ 
56นายสมพงษ์ บุญหล้าหนองกุงศรีวิทยาคารเกษียณอายุ 
57นางผาสุข เจริญศักดิ์หนองกุงศรีวิทยาคารเกษียณอายุ 
58นางสุภาภรณ์ ภูพลอยร่องคำเกษียณอายุ 
59นางศุภกานต์ จงสมชัยกมลาไสยลาออกจากราชการ 
60นายสุรศักดิ์ อำภวากมลาไสยเกษียณอายุ 
61นายทวี เห็มศรีกมลาไสยเกษียณอายุ 
62นายพิสุทธิ์ ไสยนิตย์กมลาไสยเกษียณอายุ 
63นายวิวัฒน์ อนุแสนกมลาไสยเกษียณอายุ 
64นายวิรัติ โสไธสงสมเด็จพิทยาคมเกษียณอายุ 
65นางปภาดา จันทะยุทธสมเด็จพิทยาคมเกษียณอายุ 
66นายโกวิท บูรพาพรพันธ์สมเด็จพิทยาคมเกษียณอายุ 
67นายประวิตร อนุสุริยาสมเด็จพิทยาคมเกษียณอายุ 
68นางประดับศิลป์ อินทร์พรหมสมเด็จพิทยาคมเกษียณอายุ 
69นายสุรปรีชา ลาภบุญเรืองอนุกูลนารีเกษียณอายุ 
70นางจารุณี แสงหิมอนุกูลนารีเกษียณอายุ 
71นางวิภาดา สุเพ็ญศิลป์อนุกูลนารีเกษียณอายุ 
72นายคณิต สุขสวัสดิ์อนุกูลนารีเกษียณอายุ 
73นางเพ็ญสิริ คลังบุญครองอนุกูลนารีเกษียณอายุ 
74นางอุษณีย์ รื่นกลิ่นอนุกูลนารีเกษียณอายุ 
75นายเฉลิมพล คู่กระสังข์เมืองกาฬสินธุ์เกษียณอายุ 
76นายบุญมี จิรมหาศาลโนนศิลาพิทยาคมลาออกจากราชการ